ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Αγοράς και Κατοχής εισιτηρίου στο Γήπεδο που ακολουθούν (στο εξής «Γενικοί Όροι»).

Η εταιρεία ARIS FC 1930 LTD, με αριθμό εγγραφής HE415533 και διεύθυνση ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 78 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ V1 NEAΠΟΛΗ 3101 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ, στο εξής αναφέρεται ως "Ο Άρης”.

Με την είσοδό σας στο Γήπεδο με νόμιμο τρόπο (κάρτα διαρκείας, εισιτήριο, πρόσκληση, εισιτήριο ανταλλαγής διαρκείας) τεκμαίρεται ότι έχετε αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους Όρους αυτούς.

ΟΡΙΣΜΟΙ

1.ΑΓΩΝΑΣ : θεωρείται η αναμέτρηση ανάμεσα στις ομάδες ποδοσφαίρου που διεξάγεται από τον Άρη στο γήπεδο το οποίο χρησιμοποιεί ως έδρα της και στο οποίο αγωνίζεται ως γηπεδούχος.

2. ΓΗΠΕΔΟ : θεωρείται η εκάστοτε αθλητική εγκατάσταση, την οποία θα χρησιμοποιείo Άρηςως έδρα του για την διεξαγωγή των αγώνων ή των αθλητικών εκδηλώσεων.

3. ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ : θεωρείται το αριθμημένο και ονομαστικό εισιτήριο, με τον αριθμό του να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή, το οποίο δίδει στον κάτοχό του δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο και παρακολούθησης αγώνα (Κυπριακό Πρωτάθλημα και Κύπελλο COCACOLA,φιλικοί αγώνες και αγώνες playoff), οι οποίοι θα διεξαχθούν κατά την αγωνιστική περίοδο

4. ΚΑΤΟΧΟΣ – ΘΕΑΤΗΣ : ο εισερχόμενος στο Γήπεδο, ο οποίος έχει δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο και παρακολούθησης του αγώνα με νόμιμο τρόπο, δηλαδή με έγκυρο εισιτήριο, εισιτήριο ανταλλαγής διαρκείας ή πρόσκληση.

5. ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ : θεωρούνται η έδρα του‘Αρη , τα εκδοτήρια του εκάστοτε γηπέδου, καθώς και όποιο άλλο σημείο οριστεί από τονΆρη ή τους τυχόν εξουσιοδοτημένους φορείς του ως τέτοιο.

6. ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ : θεωρείται η περίληψη των Γενικών Όρων του παρόντος ή οι συμπληρωματικοί όροι που βρίσκονται στην οπίσθια όψη των εισιτηρίων, προσκλήσεων και των εισιτηρίων ανταλλαγής διαρκείας.

7. ΕΓΚΥΡΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ : Έγκυρο θεωρείται το εισιτήριο που έχει αγοραστεί από επίσημα σημεία πώλησης σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε κάθε έγκυρο εισιτήριο αντιστοιχεί ένας μοναδικός κωδικός (barcode) καθώς και ένα υδατογράφημα. Τα εισιτήρια είναι πάντοτε αριθμημένα και αντιστοιχούν σε μία θέση καθήμενου θεατή.

8. ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : Η αγορά και παραλαβή εισιτηρίου για ανήλικο πρόσωπο κάτω των 14 ετών, γίνεται μόνο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα, ενώ για ανήλικο από 14 έως 17 ετών απαιτείται η συναίνεση του ως άνω προσώπου.

9. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ : Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει εμπορία των Εισιτηρίων, καθώς και η προμήθειά τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

10. ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ : Επιπλέον απαγορεύεται η χρήση των εισιτηρίων για πολιτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προβολής, εκτός αν έχει δοθεί έγγραφη έγκριση από τον Άρη.Ο Άρηςδιατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε ακύρωση των εν λόγω εισιτηρίων.

11. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : Μετά την αγορά του Εισιτηρίου δεν γίνεται δεκτή η αντικατάσταση ή η ακύρωση και επιστροφή του αντιτίμου του ακόμα και αν δεν χρησιμοποιήθηκε από τον κάτοχό του.

12. ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΛΟΠΗ Η ΦΘΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ : Ο Άρηςδεν μπορεί να αντικαταστήσει τα κλεμμένα ή χαμένα ή φθαρμένα εισιτήρια.

1.ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
Ο κάτοχος εισιτηρίου στο γήπεδο ευθύνεται έναντι του Άρηγια οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη Νόμου ή κανονισμού, ή / και παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή τους συμπληρωματικούς όρους εισόδου στο γήπεδο, προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια των αγώνων ή των αθλητικών εκδηλώσεων, όπως αυτή ορίζεται στους ισχύοντες Νόμους και κανονισμούς. Πέραν των ανωτέρω, ο Άρηςδιατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει δικαστικά τον ποινικό κολασμό τυχόν αξιόποινων πράξεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση των κατόχων από το γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΕΑΤΩΝ
Ο κάτοχος – θεατής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προσωπική του ασφάλεια, την ασφάλεια των ανηλίκων που συνοδεύει, και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη των προσωπικών του αντικειμένων κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρησή του από το γήπεδο καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα φύλαξής τους.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΦΙΛΑΘΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ο κάτοχος – θεατής οφείλει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών εκδηλώσεων να τηρεί τους Νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φιλάθλου πνεύματος και να συμβάλει στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων. Απαγορεύονται αυστηρά καθ’ όλη τη διάρκεια προσέλευσης, εισόδου, παραμονής και αποχώρησης στο και από το Γήπεδο οι βωμολοχίες, τα συνθήματα με υβριστικό, αντιαθλητικό και / ή αντεθνικό χαρακτήρα, οι συμπλοκές και η συμμετοχή σε επεισόδια.

2.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Ανά πάσα στιγμή οι επιτηρητές ασφαλείας του Σταδίου δύνανται να προβούν σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας, τίτλων εισόδου στο γήπεδο, καθώς και σωματικό ή / και έλεγχο αποσκευών των ατόμων που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων του γηπέδου. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση των παρόντων όρων, των συμπληρωματικών σε αυτούς όρους, της Κυπριακής Νομοθεσίας, των κανονισμών και των κανόνων φίλαθλου πνεύματος, ή εφόσον υπάρχει υποψία για ανάρμοστη συμπεριφορά, οι ανωτέρω αρμόδιοι διατηρούν το δικαίωμα της άμεσης απομάκρυνσης του ατόμου από το γήπεδο, καθώς και το δικαίωμα της απαγόρευσης εισόδου σε μελλοντικούς αγώνες, χωρίς καμία αποζημίωση. Ενδεικτικά οι περιπτώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες :

- Ο κάτοχος – θεατής δεν τηρεί τους παρόντες όρους και τους συμπληρωματικούς όρους που αναγράφονται στο πίσω μέρος τους τίτλων εισόδου στο γήπεδο, τους Νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος. - Ο κάτοχος – θεατής αρνείται τον σωματικό έλεγχο και τον έλεγχο αποσκευών.

- Ο κάτοχος – θεατής διαταράσσει την ψυχαγωγία, την άνεση ή την ασφάλεια άλλων ατόμων στις εγκαταστάσεις.

- Ο κάτοχος – θεατής κατέχει τίτλο εισόδου που έχει χαθεί, κλαπεί, παραχαραχτεί, καταστραφεί ή καταστεί μη αναγνώσιμο.

- Ο κάτοχος – θεατής έχει προμηθευτεί τον τίτλο εισόδου του στο γήπεδο από μη εξουσιοδοτημένο φορέα.

- Ο κάτοχος – θεατής επιχειρεί να, παρεμποδίζει ή διαταράσσει την διεξαγωγή των αγώνων ή των αθλητικών εκδηλώσεων.

- Ο κάτοχος – θεατής φέρει απαγορευμένα αντικείμενα.

- Ο κάτοχος – θεατής προβαίνει ή υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται να προβεί σε κάποια από τις απαγορευμένες ενέργειες που ορίζονται στους παρόντες όρους.

- Υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται να προβεί σε κάποια από τις ανωτέρω ενέργειες.

Σε αυτή την περίπτωση δεν επιστρέφεται το αντίτιμο του τίτλου εισόδου και δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή του με εισιτήριο άλλου αγώνα.

3. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ, ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
Η αγορά εισιτηρίου ή η κατοχή άλλου εισιτηρίου εισόδου στο γήπεδο δεν εγγυάται θέση στάθμευσης στον κάτοχό του στον εξωτερικό χώρο του σταδίου.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ
Οι κάτοχοι εισιτηρίων εισόδου στο γήπεδο κατευθύνονται προς την πλησιέστερη στην θέση που τους αντιστοιχεί πύλη σύμφωνα με τις ενδείξεις των εγκαταστάσεων και τις υποδείξεις των αρμοδίων. Κατά την είσοδό τους στις πύλες οι κάτοχοι τίτλου εισόδου στο γήπεδο οφείλουν να επιδείξουν το εισιτήριο τους στους αρμοδίους, καθώς και την κάρτα φιλάθλου του ΚΟΑ.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
Για την είσοδο και παραμονή ανηλίκου κάτω των 14 ετών στο Γήπεδο απαιτείται η συνοδεία του από ενήλικα. Την ευθύνη αναλαμβάνει ο ασκών τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Ο κάτοχος – θεατής κατά την είσοδό και παραμονή του στο γήπεδο απαγορεύεται να φέρει αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

- Όπλα, πυρσοί, εκρηκτικές ύλες, χημικοί ή εμπρηστικοί μηχανισμοί, βεγγαλικά, κροτίδες, καπνογόνα, δακρυγόνα, και γενικά αντικείμενα, που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες έστω και αν νομίμως κατέχονται.

- Μαχαίρια, κοντάρια, ρόπαλα, ομπρέλες και γενικά κάθε αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες.

- Ναρκωτικές ή άλλες απαγορευμένες ουσίες, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

- Ποδήλατα, μοτοποδήλατα, πατίνια, skateboards, άλλα skate, πέδιλα, μπάλες, ρακέτες, Frisbees και άλλα παρόμοια αντικείμενα.

- Ηλεκτρονικό εξοπλισμό ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα αναμετάδοσης.

- Ιστούς σημαιών, σημαίες μεγαλύτερες από 2 επί 1 μέτρο και πανό μεγαλύτερα από 1 επί 1 μέτρα. Σημαίες και πανό μικρότερων διαστάσεων από τις ανωτέρω οριζόμενες επιτρέπονται, εφόσον κατόπιν ελέγχου διαπιστωθεί ότι δεν περιέχουν υβριστικό και / ή ρατσιστικό περιεχόμενο και απεικονίσεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι αναρτημένα σε μεταλλικά, ξύλινα, πλαστικά κοντάρια ή πλαίσια.

- Μουσικά όργανα, κόρνες, συσκευές λέιζερ, καθώς και κάθε άλλη συσκευή, η οποία μπορεί να προκαλέσει ενόχληση.

- Πινακίδες, προκηρύξεις, φυλλάδια και εκδόσεις με δυσφημιστικό προκλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο, καθώς και οποιοδήποτε έντυπο υλικό πολιτικού, εμπορικού ή διαφημιστικού περιεχομένου.

- Μπουκάλια από γυαλί, παγούρια,θερμός, μεγάλος αριθμός κερμάτων.

- Νερό, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, εκτός από αυτά που πωλούνται στα κυλικεία του Γηπέδου, καθώς και φαγητά, με εξαίρεση των περιπτώσεων κατά τις οποίες συντρέχουν λόγοι υγείας, που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα ιατρικά παραστατικά.

- Ζώα, εξαιρούνται τα σκυλιά της Αστυνομίας και τα σκυλιά συνοδοί των ατόμων με προβλήματα όρασης.

- Ογκώδη αντικείμενα, όπως τσάντες, βαλίτσες, αναδιπλούμενα καθίσματα ή σκαμνάκια κ.α.

4.ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ

Ο κάτοχος – θεατής οφείλει να τηρεί την τάξη και να υπακούει στις οδηγίες των αστυνομικών αρχών, του Άρη και των επιτηρητών ασφαλείας καθώς και των υπολοίπων αρμοδίων αρχών, καθ΄ όλη την διάρκεια και κατά την αποχώρησή του από το Γήπεδο και έως την οριστική απομάκρυνσή του από αυτό.

5. ΑΝΑΒΟΛΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΛΛΑΓΗ ΓΗΠΕΔΟΥ
Σε περίπτωση αναβολής αγώνα ή αλλαγής του γηπέδου διεξαγωγής αγώνα για οποιονδήποτε λόγο, (π.χ. καιρικές συνθήκες, απόφαση Δικαιοδοτικού Οργάνου, απόφαση ΚΟΠ κ.α.) ο κάτοχος εισιτηρίου οφείλει να κρατήσει το εισιτήριό του που θα ισχύει για τη νέα ημερομηνία ή το νέο γήπεδο διεξαγωγής, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τον Άρη

ΑΡΘΡΟ 2 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ
Σε περίπτωση ματαίωσης αγώνα, για οποιονδήποτε λόγο, (π.χ. απόφαση Δικαιοδοτικού οργάνου, απόφαση ΚΟΠ κ.α.,) ή διεξαγωγής του αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», ο κάτοχος Εισιτηρίου δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή του αντιτίμου.

Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ο κάτοχος κάρτας διαρκείας δεν έχει κανένα δικαίωμα για υπαναχώρηση ή / και επιστροφή του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου της κάρτας διαρκείας ή / και αποζημίωσης οποιασδήποτε άλλης μορφής. Στις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ο κάτοχος προσκλήσεως δεν έχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής ή / και ανταλλαγής του τίτλου του.

Σε περίπτωση αλλαγής της έδρας του Άρη λόγω τιμωρίας ή λόγω απόφασης αρμόδιας Αρχής, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν απορρέει από απόφαση του Άρη θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για διασφάλιση θέσεως για τους κατόχους καρτών διαρκείας για την παρακολούθηση του αγώνα του Άρη στο ορισθέν γήπεδο κατά προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων φιλάθλων. Σε περίπτωση που λόγω έλλειψης επαρκούς χωρητικότητας στο ορισθέν γήπεδο δεν εξυπηρετηθεί το σύνολο των κατόχων καρτών διαρκείας, οι τελευταίοι δεν έχουν καμία αξίωση έναντι του Άρη και ο Άρηςδεν έχει καμία υποχρέωση για αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ/ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Σε περίπτωση αλλαγής της ώρας ή της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα, ο κάτοχος εισιτηρίου δεν δικαιούται αντικατάσταση ή ακύρωσή του και επιστροφή του αντιτίμου του, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τον Άρη.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος ή των συμμετεχόντων οιασδήποτε αγωνιστικής περιόδου, ο κάτοχος εισιτηρίου δεν δικαιούται αντικατάσταση ή ακύρωσή του και επιστροφή του αντιτίμου του, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τον Άρη.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕΙΡΩΝ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ο κάτοχος τίτλου – θεατής συναινεί ότι, σε περίπτωση που ζητηθεί από την Αστυνομία, η εκκένωση κάποιων σειρών του Γηπέδου για λόγους ασφαλείας, η ARISFC 1930 LTD.διατηρεί το δικαίωμα να τον μετακινήσει σε άλλη θέση της ίδιας ή και άλλης θύρας με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή του, αλλά και των αναγκών τηςARISFC 1930 LTD.. Στην περίπτωση αυτή ρητώς συμφωνείται ότι η ARISFC 1930 LTD.δεν οφείλει ουδεμία αποζημίωση για οποιονδήποτε λόγο.

6. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ – ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΠΟΔΟΧΗ
Ο κάτοχος – θεατής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, στα πλαίσια διεξαγωγής των αγώνων και των αθλητικών εκδηλώσεων και συγκεκριμένα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή ή και έξοδο από το γήπεδο, ενδέχεται να φωτογραφηθεί, βιντεοσκοπηθεί ή / και ηχογραφηθεί από τον Άρη και τους συνεργάτες του. Με την αγορά εισιτηρίου, τεκμαίρεται η συγκατάθεση του κατόχου – θεατή για την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των ως άνω εικόνων, φωτογραφιών ή / και ηχογραφήσεων του από τον Άρη και τους συνεργάτες του, παραιτούμενοι από κάθε αξίωση του από τη χρήση του ως άνω υλικού, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά τη δημοσίευση, αναμετάδοση και χρήση του για την προώθηση των εισιτηρίων, καρτών διαρκείας και λοιπών προϊόντων με τα σήματα του Άρη.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ
Η φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των αγώνων από κάτοχο – θεατή με προσωπική φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα ή μαγνητόφωνο επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση, ενώ απαγορεύεται ρητώς η πώληση, παραχώρηση δικαιωμάτων αδείας, αναμετάδοσης, δημοσίευσης ή εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης του ως άνω υλικού.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο κάτοχος τίτλου εισόδου στη γήπεδο – θεατής, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή τέλεσης αξιοποίνων πράξεων, λειτουργούν κάμερες ασφαλείας, οι οποίες καταγράφουν τους χώρους του γηπέδου κατά τη διάρκεια της προσέλευσης, εισόδου, παραμονής και αποχώρησης των κατόχων από το γήπεδο.

7.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ARISFC 1930 LTD. δεσμεύεται προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία τηρεί με την αγορά εισιτηρίου αγώνα και συλλέγει και επεξεργάζεται τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679) (‘ΓΚΠΔ’) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο.

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ
Οι όροι που αναγράφονται στην οπίσθια όψη του εισιτηρίου είναι συμπληρωματικοί του παρόντος και μαζί αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία κατόχου – θεατή με τον Άρη. Ο Άρης διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους αυτούς κατά την κρίση της και κάθε τυχών τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για τους κατόχους – θεατές. Μη εφαρμογή εκ μέρους του Άρη και κάποιου ή κάποιων από τους παρόντες όρους δεν συνιστά παραίτησή της από την εφαρμογή μερικών ή όλων εξ αυτών.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ
Σε περίπτωση ακυρότητας κάποιου εκ των όρων του παρόντος, οι υπόλοιποι όροι εξακολουθούν να ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Εφαρμοστέο ορίζεται το Κυπριακό δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια των Κύπρου.

Ο ιστοχώρος μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας και για λόγους ασφάλειας. Με την παραμονή σας εδώ συμφωνείτε με την χρήση των απολύτως αναγκαίων cookies. Μπορείτε να απορρίψετε τα cookies για που είναι για διαφημιστικούς λόγους. Περισσότερες Πληροφορίες
Παρακαλώ περιστρέψτε τη συσκευή σας